طراحی الگوی جهادی تخصصی جهت رشد پایدار فرهنگی، اجتماعی

میز آسیب‌های اجتماعی

دبیر میز:

شماره تماس:
025-32933580

اساتید راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

اساتید ارزیاب

احمدعلی یوسفی

سیدحسین میرمعزی

مهدی رجایی‌نیا

حسین صمصامی

گروه ها

گروه اول

2121
2121
2121
2121
2121

گروه چهارم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه سوم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه دوم

2121
2121
2121
2121
2121

گروه پنجم

2121
2121
2121
2121
2121
خانهثبت نام رویدادسوالات متداولتماس با ما